Przejdź do treści

ERNESTÓWKA

REGULAMIN REZERWACJI I POBYTU “Ernestówka” w Czarnej Łańcuckiej
1 Zasady ogólne
1.1 „Ernestówka” stawia sobie za cel zapewnienie Gościom optymalnych warunków wypoczynku. Prawa i obowiązki Gościa określają Ogólne Warunki Rezerwacji i Pobytu w „Ernestówka” zwane dalej warunkami. 
1.2 „Ernestówka” świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem (obiekt skategoryzowany, jako ośrodek wypoczynkowy). W przypadku zastrzeżeń dotyczących, jakości usług Gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi kierownictwu niezwłoczną reakcję.
2 Zgłoszenia pobytu
2.1 Zgłoszenie pobytu wypoczynkowego w „Ernestówka” następuje z chwilą dokonania rezerwacji i wpłaty zadatku w ustalonej wysokości, w określonym terminie. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją ogólnych warunków rezerwacji i pobytu w ośrodku „Ernestówka”.
2.2 Zgłoszenie pobytu nastąpić może także w sytuacji, gdy pomimo braku wcześniejszej rezerwacji Gość osobiście zadeklaruje chęć pobytu w „Ernestówka”, a „Ernestówka” widząc możliwość przyjęcia Gościa we wskazanym terminie, po dokonaniu zapłaty za całość pobytu – w przypadku natychmiastowego jego rozpoczęcia, bądź też zapłaty zadatku – w przypadku rozpoczęcia pobytu w innym, ustalonym terminie, zarezerwuje pobyt Gościa.
2.3 Rezerwacje są gwarantowane do godziny 18:00 dnia rozpoczynającego pobyt, o ile nie zostanie zgłoszony późniejszy przyjazd.
3 Warunki płatności
3.1 Ceny świadczeń dla Gości są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.
3.2 Przy zgłoszeniu pobytu Gość zobowiązuje się do wpłaty na rzecz „Ernestówka” zadatku w wysokości, co najmniej 30% ustalonej ceny pobytu.
3.3 Reszta należności za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, w chwili meldowania Gości, w recepcji, gotówką lub kartą płatniczą.
3.4 Firma SILVEXCRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Gościem, którego wpłaty nie zostaną przekazane w ustalonych w punktach 3.2 i 3.3 terminach na rzecz „Ernestówka”.
3.5 W przypadku niewykorzystania przez Gościa, z jego winy całości opłaconych świadczeń ich równowartość nie podlega zwrotowi przez „Ernestówka”.
4 Warunki pobytu
4.1 Pokój w „Ernestówka” wynajmowany jest na doby.
4.2 Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00.
4.3 Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu rezerwując lub wynajmując bezpośrednio pokój czy apartament, przyjmuje się, że najem nastąpił na jedną dobę.
4.4 Życzenie przedłużenia pobytu ponad okres wskazany przy rezerwacji czy też bezpośrednim najmie, Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu. „Ernestówka” uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
4.5 Gość nie może przekazywać wynajętego pokoju innym osobom nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
4.6 „Ernestówka” może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu „Ernestówka” albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w „Ernestówka”, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie „Ernestówka”.
4.7 Gość zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz związanych z bezpieczeństwem pożarowym w miejscu zakwaterowania.
4.8 Na terenie „Ernestówka” obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 6:00 dnia następnego. Zastrzega się możliwość odstępstw, w przypadku, gdy na terenie „Ernestówka” organizowana jest impreza okolicznościowa.
4.9 W razie rażącego bądź uporczywego naruszania przez Gościa ustalonego porządku pobytu, zagrażającego interesom innych Gości, „Ernestówka” może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. W przypadku nie zastosowania się do ustalonego porządku pobytu Gość zostanie obciążony powstałymi z tego tytułu kosztami.
4.10 Przebywanie psów i innych zwierząt domowych na terenie „Ernestówka” jest zabronione.
5 Odpowiedzialność
5.1 „Ernestówka” ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-852 kodeksu cywilnego.
5.2 Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
5.3 „Ernestówka” nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach.
6 Odpowiedzialność Gościa
6.1 Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy.
6.2 W przypadku powstania z winy Gościa szkody innej, niż określona powyżej, powstałe z tego tytułu koszty obciążą Gościa.
6.3 Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie.
6.4 Gość zobowiązany jest do przestrzegania reguł bezpieczeństwa związanych z zabezpieczeniem przed kradzieżą wyposażenia pokoju oraz pozostawionych w nim ruchomości do niego należących. W szczególności Gość zobowiązany jest do zamykania pokoju.
7 Wyłączenie odpowiedzialności
7.1 „Ernestówka” nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do Gościa ponad kwotę rzeczywistej szkody oraz nie odpowiada za szkody moralne.
7.2 „Ernestówka” wyłącza odpowiedzialność w stosunku do Gości rezygnujących z pobytu wypoczynkowego w trakcie jego trwania.
7.3 „Ernestówka” zastrzega sobie prawo do odwołania pobytu w ciągu 72 godzin przed jego rozpoczęciem, a w każdym czasie z przyczyn niezależnych. Należność spełnienia świadczenia zobowiązuje „Ernestówka” do przedstawienia oferty zastępczej na zasadach pierwszeństwa lub zwrot określonej umową należności.
8 Rezygnacja z pobytu
8.1 Rezygnacja Gościa z pobytu wymaga pisemnego oświadczenia.
8.2 W przypadku rezygnacji Gościa z zarezerwowanego zgodnie z punktem 2.1 pobytu, uiszczony na poczet zapłaty za pobyt zadatek w myśl przepisów kodeksu cywilnego nie podlega zwrotowi przez „Ernestówka”.
8.3 W sytuacji, gdy Gość uiścił całą kwotę należną za zarezerwowany pobyt, a nie dokonał zgłoszenia rezygnacji „Ernestówka” zastrzega prawo zatrzymania całości zapłaconej kwoty.
8.4 W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w czasie jego trwania, ponosi on koszty całego zarezerwowanego pobytu, zgodnie z przyjętą rezerwacją.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że : Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Firma SILVEXCRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Orkana 5, 36-020 Tyczyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588340, REGON: 363361395, NIP: 5170373027 Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl Dane osobowe

Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji. Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail : [email protected].
Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.

Zobowiązania Administratora

Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

Zobowiązania Hotres.pl

Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:

szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Postanowienia końcowe Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;